Logo WSTK
 

Statut Wrocławskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury

Rozdział I

 1. §
  • Stowarzyszenie nosi nazwę Wrocławskie Stowarzyszenie Twórców Kultury, może używać skróconej nazwy WSTK. W dalszej części statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. §
  • Stowarzyszenie może posiadać emblemat i używać pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie WSTK
 3. §
  • Terenem działalności Stowarzyszenia jest kraj i poza. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
 4. §
  • Stowarzyszenie może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować do fundacji
 5. §
  • 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
  • 2. Stowarzyszenie, zachowując własną osobowość prawną, może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach statutowych.
 6. §
  • Stowarzyszenie może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia, przyczyniającym się do realizacji celów Stowarzyszenia.


 7. Rozdział II Cele i środki działania

 8. §
  • Celem Stowarzyszenia jest tworzenie warunków do rozwoju kultury w różnych środowiskach oraz dążenie do powszechnego uznania twórczości amatorskiej jako istotnego nurtu w kulturze narodowej.

  • Do realizacji swoich celów Stowarzyszenie zdąża przez:
   1. pomoc w doskonaleniu warsztatu twórczego członków Stowarzyszenia,
   2. wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw twórczych członków Stowarzyszenia,
   3. prowadzenie działalności popularyzującej (odczyty, spotkania autorskie, wystawy) twórczość członków Stowarzyszenia,
   4. prowadzenie działalności wydawniczej propagującej twórczość członków Stowarzyszenia,
   5. organizowanie imprez, koncertów i przedstawień teatralnych o treściach odpowiadających celom Stowarzyszenia,
   6. współdziałanie ze stowarzyszeniami społecznymi oraz redakcjami gazet, czasopism, portali internetowych, radia i telewizji na rzecz doskonalenia warsztatu twórczego i upowszechniania dorobku twórczego członków Stowarzyszenia.
   7. Działalność integracyjna z osobami niepełnosprawnymi
   8. Popularyzowanie wiedzy o regionie dolnośląskim
   9. Nabywa, sprzedaje i wypożycza prace członków Stowarzyszenia


 9. Caly statut tutaj


copyright by

WSTK - Wrocławskie Stowarzyszenie Twórców Kultury